Pótdíjak

A pótdíj mértéke 

Ha a gépjármű az ellenőrzéskor nem rendelkezik érvényes e-matricával, jogosulatlan úthasználat miatt a tulajdonosnak vagy üzembentartónak a gépjármű kategóriájának megfelelő pótdíjat kell fizetnie. Ennek 2021. január 1-től hatályos mértékét az alábbi táblázat tartalmazza:

Díjkategória

Alap pótdíj

(60 napon belüli fizetés esetén)

Emelt pótdíj

(60 napon túli fizetés esetén)

D1 / D2

15 460 Ft

61 820 Ft

B2

69 540 Ft

278 140 Ft

FONTOS! Ha sem a járműszerelvény D2 vagy B2 díjkategóriába tartozó vontató járműve, sem pótkocsija (U díjkategória) nem rendelkezik úthasználati jogosultsággal, a pótdíj megfizetésére a vontató jármű üzembentartója vagy tulajdonosa kötelezhető. Abban az esetben is az üzembentartó vagy a tulajdonos köteles megfizetni a kirótt pótdíjat, ha a vontató jármű igen, a vontatmány viszont nem rendelkezik úthasználati jogosultsággal.

A pótdíjkülönbözet mértéke

Ha a gépjármű az ellenőrzéskor a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, akkor pótdíjkülönbözetet kell fizetni. Ha az ellenőrzéskor a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest magasabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, úgy nem kell pótdíjat fizetni. A pótdíjkülönbözet 2021. január 1-től hatályos mértékét az alábbi táblázat tartalmazza. 

Megváltott

díjkategória

Járműre irányadó díjkategória

Különbözeti pótdíj (60 napon belüli fizetés esetén)

Különbözeti pótdíj (60 napon túli fizetés esetén)

D1

D2

7 790 Ft

31 170 Ft

D2

D2 + U

7 790 Ft

31 170 Ft

B2

B2 + U

7 790 Ft

31 170 Ft

D1 / D2 / U

B2

54 080 Ft

216 320 Ft

Van matricája, mégis pótdíjat kapott?

Ennek az lehet az oka, hogy

 • nem megfelelő díjkategóriára váltotta meg úthasználati jogosultságát (pl. busz utánfutót vontat, de csak B2 jogosultsága van (B2+U helyett), vagy 7-nél több személy szállítására alkalmas személygépkocsira D1 kategóriás heti vagy havi jogosultságot vásárol D2 helyett);
 • az ellenőrző szelvényen vagy a nyugtázó értesítésen szereplő rendszám nem egyezik a jármű tényleges rendszámával;
 • az e-matrica érvényességi ideje lejárt, vagy még nem kezdődött meg;
 • az ellenőrző szelvényen, vagy a nyugtázó értesítésen szereplő felségjel eltér a jármű forgalmi rendszámán szereplő valós felségjeltől;
 • egy adott megyére vonatkozó éves jogosultsággal rendelkezik, de nem a rendeletben meghatározott csomópontok között használja, azaz már egy másik megye díjköteles úthálózatán közlekedik.

Helyszíni ellenőrzés során keletkezett pótdíj

Megállítás útján történő ellenőrzés alkalmával a gépjármű vezetője köteles az ellenőrző pontnál megállni és jogosulatlan úthasználat megállapítása esetén a kapcsolódó adminisztratív tevékenység ellátásának idejére a gépjármű közúti forgalomban történő részvételének jogszerűségét igazoló engedélyét a díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezet ellenőrének átadni. Amennyiben nem rendelkezik érvényes úthasználati jogosultsággal, a jármű díjkategóriájának pótdíjat vagy pótdíjkülönbözetet kell fizetnie, vagy - ha annak feltételei fennállnak - díjkategóriájának megfelelő úthasználati jogosultságot megváltani. Ennek feltétele, hogy az adott naptári napon a megállításos ellenőrzést megelőző 60. percet megelőzően ne legyen még további, a jogosulatlan úthasználatot megállapító ellenőrzése.

Az ellenőrzés során csak abban az esetben állapítható meg pótdíjfizetési kötelezettség, amennyiben az ellenőrzés alá vont jármű a megállításos ellenőrzést megelőző 60. percet megelőzően már bizonyíthatóan átesett díjellenőrzésen (elektronikus felvétel készült róla), és annak alkalmával jogosulatlanul közlekedett.

Ha a helyszíni ellenőrzés során a matricavásárlási lehetőséget visszautasítja az ügyfél, utóbb nem élhet a 60 percen belül megvásárolt matrica kedvezményével.

A pótdíjat a helyszínen bankkártya segítségével és készpénzzel, továbbá bármelyik ügyfélszolgálati irodában, postai készpénz-átutalási megbízással („sárga csekk”), illetve banki úton lehet kifizetni (az utóbbi lehetőségekkel kapcsolatos részletes tudnivalókat a pótdíjjegyzőkönyvhöz csatolt tájékoztató is tartalmazza).

Az alappótdíj megfizetésének határideje 60 nap. A fizetési határidőt a helyszíni ellenőrzés napjától kezdődően kell számítani. 

Elektronikus ellenőrzés során keletkezett pótdíj

A rendszám alapján végzett elektronikus ellenőrzés esetén a pótdíjat a kézbesített fizetési felszólítás kézhezvételét követően bármelyik ügyfélszolgálati irodában, postai készpénz-átutalási megbízással („sárga csekk”), illetve banki úton lehet kifizetni (az ezekkel kapcsolatos részletes tudnivalókat a fizetési felszólító levél és a hozzá csatolt tájékoztató, illetve az oldal alján található linken elérhető dokumentum tartalmazza).

A fizetési határidőt (60 nap) a pótdíjfizetésre felszólító levél kézhezvételétől kezdődően kell számítani. 

A fizetési határidőt az ügyfélszolgálati ügyintézés nem hosszabbítja meg, ezért a fizetélési határidőre kiemelt figyelmet kell fordítani.

Pótdíjmaximalizálás

Több  pótdíjfizetési felszólítás érkezése esetén az első fizetési felszólítás kézhezvételét követő 75 napon belül a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója Társaságunk vagy Társaságunk közreműködő partnere ügyfélszolgálati irodájában, vagy a Társaságunk által biztosított egyéb módon kérheti a tartozása maximalizálását legfeljebb két alap pótdíj vagy különbözeti pótdíj összegére. A pótdíjmaximalizálásba a kérelem alapjául szolgáló pótdíjeset és az azt követően keletkezett pótdíjak vonhatók be, ezért ha több felszólítást kapott, célszerű az első felszólítás kézhezvételét követő 75 napon belül intézkedni, hogy mindegyik pótdíjat bevonhassa a pótdíjmaximalizálás kedvezményébe.

Amennyiben nem a tulajdonos vagy az üzembentartó jár el, magánszemély esetén meghatalmazásra, jogi személy esetén cégszerű meghatalmazásra van szükség az igénylés benyújtásához. Aláírásra jogosult személy eljárása esetén ehhez az aláírási címpéldányt is be kell mutatni. 

A kérelmet írásban  (papír alapon vagy email-ben) kell eljuttatni Társaságunk – vagy közreműködő partnere – levelezési/email címére vagy személyesen előadni az ügyfélszolgálati irodák bármelyikében. 

A tulajdonos vagy üzembentartó naptári évenként több alkalommal is élhet a pótdíjmaximalizálás lehetőségével.

A kérelmet Társaságunk vagy Társaságunk közreműködő partnere 30 napon belül bírálja el és a döntésről értesítést küld. A maximalizált, azaz két alap pótdíj vagy különbözeti pótdíj összegének hiánytalan megfizetésére a döntés kézbesítését követő 30 nap áll rendelkezésre.

Pótdíjamnesztia

A 2020. november 1. napját követő több jogosulatlan úthasználat esetében a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója ún. pótdíjamnesztia keretében kérheti, hogy az összes pótdíj helyett csak hat alapösszegű pótdíjat kelljen megfizetnie. Ezzel a kérelem benyújtását megelőzően 180 napnál nem régebben keletkezett pótdíjak kezelhetők.

Amennyiben nem a tulajdonos vagy az üzembentartó jár el, magánszemély esetén meghatalmazásra, jogi személy esetén cégszerű meghatalmazásra van szükség az igénylés benyújtásához. Aláírásra jogosult személy eljárása esetén ehhez az aláírási címpéldányt is be kell mutatni. 

A kérelemnek  a benyújtását megelőző 180 naptári napon belül észlelt jogosulatlan úthasználat – beleértve a kérelem előterjesztésének napján észlelt jogosulatlan úthasználatot is – miatt kiszabott pótdíjak kedvezményes megfizetésére kell irányulnia.

A kérelmet írásban (papír alapon vagy email-ben) kell benyújtani Társaságunk vagy Társaságunk közreműködő partnere levelezési/email címére vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodák bármelyikében.

A kérelmet Társaságunk 30 napon belül bírálja el, és a döntésről értesítést küld.

A hat alapösszegű pótdíjat a döntés kézbesítését követő 30 napon belül kell megfizetni.

Pótdíj alóli mentesülés éves matrica vásárlásával

A gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója a pótdíjfizetési felszólítás kézbesítésének napjától számított 75 napon belül kérheti a járműre irányadó éves országos matrica vásárlásával a jogosulatlan úthasználat és az éves matrica megvásárlása között keletkezett pótdíjak visszavonását. Egy másik gépjárműre vásárolt éves országos matrica átírása nem váltja ki az új matrica megvásárlását. A pótdíj alóli mentesülés céljából vásárolt éves matrica a későbbiekben más járműre nem írható át.

Amennyiben nem a tulajdonos vagy az üzembentartó jár el, magánszemély esetén meghatalmazásra, jogi személy esetén cégszerű meghatalmazásra van szükség az igénylés benyújtásához. Aláírásra jogosult személy eljárása esetén ehhez az aláírási címpéldányt is be kell mutatni.

A kérelem a felszólító levél kézhezvételét követő 75 naptári napon belül nyújtható be írásban (papír alapon vagy email-ben) a Társaságunk vagy Társaságunk közreműködő partnere  levelezési/email címére vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodák bármelyikében. A kérelemhez csatolni kell a gépjárműre megváltott országos matrica megvásárlását a nyugtázó értesítés vagy az ellenőrző szelvény vevőpéldányának másolatát.

Pótdíj kiegyenlítése banki átutalással

Amennyiben Ön a banki átutalás lehetőségét választja, az átutalási megbízáson feltétlenül tüntesse fel az alábbi adatokat:

A számlatulajdonos neve: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Számlaszám: K&H Bank 10402142-49555557-57541179
IBAN: HU58 10402142-49555557-57541179
SWIFT: OKHBHUHB
Költségviselő kódja: OUR

A közlemény rovatban, kérjük tüntesse fel a következőket:

 • a „Pótdíj” szót,
 • a helyszíni ellenőrzéskor készült jegyzőkönyv sorszámát vagy a felszólító levél azonosítószámát,
 • az ellenőrzés dátumát és a díjkategóriát (D1, D2, B2).

Egyéb tudnivalók a pótdíjakkal kapcsolatban

 • Az alap összegű pótdíjkövetelés az értesítés kézhezvételét követő 60. napon jár le, azaz ezt követően az úthasználónak (a gépjármű tulajdonosának vagy üzembentartójának)  a maximális pótdíj összegét kell megfizetnie, amely jogi úton is érvényesíthető (pl. fizetési meghagyás útján).
 • A pótdíj utólagos megfizetésére a gépjármű hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonosa (üzembentartója) köteles.
 • A pótdíjat a Társaság szedi be, amelynek során a Társaság vagy az általa igénybe vett közreműködő szervezet jogosult a pótdíj behajtásával kapcsolatban felmerülő igazolt költségét is érvényesíteni.
 • A jogosulatlan úthasználatért megállapított pótdíj rendszámonként és naptári naponként legfeljebb egyszer szabható ki.
 • Ha az érvényes e-matrica nélkül közlekedő jármű rövid terjedelmű úthasználata időben átnyúlt a naptári napon (vagyis az éjfél előtt megkezdett út éjfél után ért véget), de a jogosulatlan úthasználat első és utolsó észlelése között legfeljebb 60 perc telik el, csak egy pótdíj szabható ki.
 • Egyéb, pótdíjjal kapcsolatos kérdésekben az ide vonatkozó rendelet az irányadó.
 • A kézbesítési vélelem szabályai:
A tértivevényes könyvelt küldeményként postára adott pótdíjfizetési felszólítást - az ellenkező bizonyításig - a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt sikertelen, mert a küldemény a címzett lakcíméről, tartózkodási helyéről, szálláshelyéről, illetve székhelyéről a NÚSZ Zrt.-hez „nem kereste”, „a címzett ismeretlen helyre költözött” vagy „elköltözött” jelzéssel érkezett vissza, az iratot az ellenkező bizonyításig a postai felvétel napjától számított huszadik napon kézbesítettnek kell tekinteni. A NÚSZ Zrt. a kézbesítési vélelem beállásáról a címzettet az arról való tudomásszerzést követő nyolc munkanapon belül egyszerű postai küldeményben értesíti, és egyben tájékoztatja a címzettet a kézbesítési vélelemmel szembeni kifogás szabályairól.
A címzett a kézbesítési vélelem beálltáról történő tudomásszerzés napjától számított 15 napon belül, de legkésőbb a kézbesítési vélelem beálltát követő 150 napon belül kifogást terjeszthet elő a NÚSZ Zrt.-nél. Ha a kifogásban a címzett hitelt érdemlően igazolja, hogy a megküldött küldeményt önhibáján kívül nem tudta átvenni a címzés helyén, számára az alap pótdíj megfizetésére 60 napos póthatáridőt kell megállapítani.

 

Külföldi felségjelű járművek pótdíjazási eljárása

A NÚSZ Zrt. a külföldi felségjelű, a magyarországi díjköteles úthálózaton e-matrica nélkül vagy nem megfelelő e-matricával közlekedő járművekre kirótt pótdíjak összegét külföldi partner irodák segítségével szedi be. Az érintett országokkal kötött megállapodás hiányában Társaságunknak nincs közvetlen hozzáférése azokhoz a nyilvántartásokhoz, amelyek segítségével a szóban forgó járművek tulajdonosait vagy üzembentartóit rendszám alapján azonosítani lehetne. Ennek okán Társaságunk olyan gazdasági társaságok szolgáltatásait veszi igénybe, amelyek rendelkeznek az adott ország nyilvántartásához való közvetlen vagy közvetett hozzáféréssel.

Ki kell emelni ugyanakkor azt, hogy a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet) előírásai a belföldi felségjelű járművekhez hasonlóan a külföldi felségjelű járművekre is érvényesek. A NÚSZ Zrt. így mindent megtesz annak érdekében, hogy ez utóbbiak esetében is végrehajthatóvá tegye a Rendeletben foglalt pótdíjfizetési kötelezettségeket.

Az eljárás során a Társaság partnerei a rendelkezésükre bocsátott alapadatokat felhasználva kérik le az érintett járművek tulajdonosi adatait, majd ezek birtokában postázzák ki a felszólító leveleket, és szedik be a Társaság nevében a pótdíjakat. Külföldi igényérvényesítés során a pótdíj összegén felül a behajtásra szerződött gazdasági társaságok a Társaságot megillető pótdíjon felül a behajtásukhoz kapcsolódó valamennyi egyéb, szerződésben, illetve az adott ország jogszabályaiban rögzített adminisztrációs költségeire vonatkozóan is (adatlekérési, postai, kommunikációs, irodai ügyviteli, inkasszós és esetenként peres költségek) felhívást küldenek ki. Az adminisztrációs költségek minden esetben illeszkednek az adott ország jogrendje szerint meghatározott szabályokhoz.

Partnereink – a Díjrendeletben foglaltaknak megfelelően – a pótdíjak beszedésén túlmenően a rendszám és felségjel elírásos e-matricák kezelésével, valamint a pótdíjak maximalizálásával kapcsolatos tájékoztatást is ellátják, amennyiben az ehhez szükséges dokumentumok az ügyfelek rendelkezésére állnak.

A külföldi felségjelű járművek pótdíjainak ügyintézésével kapcsolatban a tulajdonos vagy üzembentartó természetesen a Társaság Call Center szolgálatát vagy ügyfélszolgálati irodáit is felkeresheti. Fontos tudni azonban, hogy ügyfeleink a közvetlenül Társaságunknak megfizetett pótdíjak esetében sem mentesülnek a közreműködés során felmerült költségek rendezése alól, amely költségek érvényesítésére a behajtásra szerződött gazdasági társaságok nyújthatnak be igényt.

A partnerirodák listája itt olvasható>>.

Panaszügyintézés

Kérdéseivel kapcsolatban készséggel nyújtunk felvilágosítást telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül belföldről és külföldről (+36-36-587-500), e-mailben (ugyfel@nemzetiutdij.hu).  Ajánljuk e-ügyfélszolgálatunkat, ahol kényelmesen, gyorsan, sorban állás és kényelmi díj fizetése nélkül vásárolható e-matrica, és ellenőrizhetők az oldalon történő korábbi vásárlások: ematrica.nemzetiutdij.hu.

Tájékoztatjuk, hogy fogyasztói jogvita peren kívüli rendezése érdekében a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NÚSZ Zrt. a fogyasztóvédelmi törvényben rögzített lehetőségével élve a békéltető testület döntését kötelezésként nem fogadja el. A békéltető testület által a NÚSZ Zrt. vonatkozásában hozott ajánlás bírósági úton nem kényszeríthető ki. A NÚSZ Zrt. a békéltető testület eljárását fogyasztói jogvita rendezése érdekében egyebekben nem veszi igénybe.

A békéltető testületi eljárásnak a pótdíjbefizetési határidők tekintetében nincs halasztó hatálya.

A fogyasztóvédelmi jogszabályok megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását kezdeményezheti. Az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a kormányhivatal, amelynek illetékességét az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe, illetve székhelye, telephelye, fióktelepe alapozza meg. A kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatóak  a www.kormanyhivatal.hu oldalon.

A fogyasztóvédelmi ügyek intézéséről szóló részletes tájékoztatónkat, illetve a békéltető testületek és a fogyasztóvédelmi hatóságok és nevét, elérhetőségét a Fogyasztóvédelmi tájékoztató menüpontban találja meg.

A békéltető testületek elérhetőségei

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a békéltető testületi eljárásnak a pótdíj befizetési határidők tekintetében nincs halasztó hatálya.
(Előfordul, hogy egy békéltető testületnek több e-mail címe is szerepel a honlapjukon, de Társaságunk csak egyet jelölt meg a tájékoztató anyagban.)

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Honlap cím: http://www.iparkamaraszolnok.hu/
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Baranya megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Honlap cím: web: www.pbkik.hu 
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 
Levelezési cím: 2801 Tatabánya, Pf: 161.
Telefonszáma: (34) 513-010
Honlap cím: www.kemkik.hu
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 
Levelezési cím: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Honlap cím: www.bmkik.hu
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

Nógrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Honlap cím: www.nkik.hu
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 376
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Honlap cím: www.bokik.hu
E-mail cím: bokik@bokik.hu

Pest megyei és Érd megyei jogú városi Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV /2.  
Levelezési cím: 1364 Budapest, pf. 81.
Telefonszáma: (1)-792-7881
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 
Levelezési cím: 1535 Budapest, Pf. 903.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Honlap cím: www.bkik.hu
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. 
Levelezési cím: 7400 Kaposvár  Pf.: 174.
Telefonszáma: (82) 501-000
Honlap cím: www.skik.hu
E-mail cím: skik@skik.hu

Csongrád-Csanád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 524. 
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Honlap cím: www.csmkik.hu
E-mail cím: info@csmkik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Honlap cím: www.szabkam.hu
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 
Levelezési cím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 357.
Telefonszáma: (22) 510-310
Honlap cím: www.fmkik.hu
E-mail cím: info@fmkik.hu

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 7100 Szekszárd, Arany J. utca 
23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Honlap cím: www.tmkik.hu
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 
Levelezési cím: 9001 Pf.: 673.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Honlap cím: www.gymskik.hu
E-mail cím: kamara@gymskik.hu

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Honlap cím: www.vmkik.hu
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
Levelezési cím: 4002 Debrecen Pf.:199.
Telefonszáma: (52) 500-749
Honlap cím: www.hbkik.hu
E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: (88) 429-008, Fax: (88) 412-150  
Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési cím: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Honlap cím: www.hkik.hu
E-mail cím: tunde@hkik.hu

Zala megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely:8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Honlap cím: www.zmkik.hu
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu