Pótdíjak

A pótdíj mértéke 

Ha a gépjármű az ellenőrzéskor nem rendelkezik érvényes e-matricával, jogosulatlan úthasználat miatt a tulajdonosnak vagy üzembentartónak a gépjármű kategóriájának megfelelő pótdíjat kell fizetnie. Ennek mértékét az alábbi táblázat tartalmazza.

Díjkategória

Alap pótdíj

(60 napon belüli fizetés esetén)

Emelt pótdíj

(60 napon túli fizetés esetén)

D1M

7 500 Ft

30 000 Ft

D1 / D2

14 875 Ft

59 500 Ft

B2

66 925 Ft

267 700 Ft

FONTOS! A 2019 január elejétől érvényes új szabályozás értelmében, ha sem a járműszerelvény D2 vagy B2 díjkategóriába tartozó vontató járműve, sem pótkocsija (U díjkategória) nem rendelkezik úthasználati jogosultsággal, akkor az eddigiektől eltérően nem két, hanem csak egy pótdíjfizetési kötelezettség keletkezik, amelynek megfizetésére a vontató jármű üzembentartója vagy tulajdonosa kötelezhető. Abban az esetben is az üzembentartó vagy a tulajdonos köteles megfizetni a kirótt pótdíjat, ha a vontató jármű igen, a vontatmány viszont nem rendelkezik úthasználati jogosultsággal.

A pótdíjkülönbözet mértéke

Ha a gépjármű az ellenőrzéskor a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, akkor pótdíjkülönbözetet kell fizetni. Ha az ellenőrzéskor a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest nem alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, úgy nem kell pótdíjat fizetni. A pótdíjkülönbözet mértékét az alábbi táblázat tartalmazza. 

Megváltott

díjkategória

Járműre irányadó díjkategória

Különbözeti pótdíj (60 napon belüli fizetés esetén)

Különbözeti pótdíj (60 napon túli fizetés esetén)

D1

D2

7 500 Ft

30 000 Ft

D2

D2 + U

7 500 Ft

30 000 Ft

B2

B2 + U

7 500 Ft

30 000 Ft

D1 / D2 / U

B2

52 050 Ft

208 200 Ft

 

Az úthasználati jogosultság érvénytelen

 • ha nem megfelelő díjkategóriára váltotta meg úthasználati jogosultságát (pl. busz utánfutót vontat, de csak B2 jogosultsága van (B2+U helyett), vagy 7-nél több személy szállítására alkalmas személygépkocsira D1 kategóriás heti vagy havi jogosultságot vásárol D2 helyett);
 • ha az ellenőrző szelvényen vagy a nyugtázó értesítésen szereplő rendszám nem egyezik a jármű tényleges rendszámával;
 • ha az e-matrica érvényességi ideje lejárt, vagy még nem kezdődött meg;
 • ha az ellenőrző szelvényen, vagy a nyugtázó értesítésen szereplő felségjel eltér a jármű forgalmi rendszámán szereplő valós felségjeltől;
 • ha egy adott megyére vonatkozó éves jogosultsággal rendelkezik, de nem a rendeletben meghatározott csomópontok között használja, azaz már egy másik megye díjköteles úthálózatán közlekedik.

 

Helyszíni ellenőrzés során keletkezett pótdíj

Megállítás útján történő ellenőrzés alkalmával a gépjármű vezetője köteles az ellenőrző pontnál megállni. Amennyiben nem rendelkezik érvényes úthasználati jogosultsággal, akkor a jármű díjkategóriájának megfelelő pótdíjat vagy pótdíjkülönbözetet kell fizetnie, vagy, ha annak feltételei fennállnak, díjkategóriájának megfelelő úthasználati jogosultságot kell vásárolnia. Ennek feltétele, hogy az adott naptári napon a megállításos ellenőrzést megelőző 60. percet megelőzően ne legyen még további, a jogosulatlan úthasználatot megállapító ellenőrzése.

Az ellenőrzés során csak abban az esetben állapítható meg pótdíjfizetési kötelezettség,

 1. amennyiben az ellenőrzés alá vont jármű, a megállításos ellenőrzést megelőző 60. percet megelőzően már bizonyíthatóan átesett díjellenőrzésen (elektronikus felvétel készült róla), és annak alkalmával jogosulatlanul közlekedett;
 2. amennyiben az ellenőrzés a NÚSZ Zrt. honlapján közzétett, központi rendszerének üzemszünetére, vagy az azt követő 60 percbe esik;
 3. a helyszíni ellenőrzés során a jogosultság vásárlási lehetőséget visszautasítja az ügyfél.

A pótdíjat a helyszínen bankkártya segítségével és készpénzzel, továbbá bármelyik ügyfélszolgálati irodában, postai készpénz-átutalási megbízással („sárga csekk”), illetve banki úton lehet kifizetni (az utóbbi lehetőségekkel kapcsolatos részletes tudnivalókat a pótdíjjegyzőkönyvhöz csatolt tájékoztató is tartalmazza).

Az alappótdíj megfizetésének határideje 60 nap. A fizetési határidőt a helyszíni ellenőrzés napjától kezdődően kell számítani.

 

Elektronikus ellenőrzés során keletkezett pótdíj

A rendszám alapján végzett elektronikus ellenőrzés esetén a pótdíjat a kézbesített fizetési felszólítás kézhezvételét követően bármelyik ügyfélszolgálati irodában, postai készpénz-átutalási megbízással („sárga csekk”), illetve banki úton lehet kifizetni (az ezekkel kapcsolatos részletes tudnivalókat a fizetési felszólító levél és a hozzá csatolt tájékoztató, illetve az oldal alján található linken elérhető dokumentum tartalmazza).

A fizetési határidőt (alappótdíj esetén 60 nap) a pótdíjfizetésre felszólító levél kézhezvételétől kezdődően kell számítani. 

 

Pótdíjmaximalizálás

Pótdíjmaximalizálás akkor igényelhető, ha a jármű vezetője több alkalommal is abban a tudatban használja a díjköteles útszakaszokat, hogy járműve rendelkezik érvényes e-matricával, és ennek ellenkezője csak akkor válik számára világossá, mikor az első pótdíjfizetési felszólítást kézhez kapja. Ebben az esetben feltételezhető, hogy az első jogosulatlan úthasználat és az ehhez kapcsolódó „értesítés” kézhezvétele között hosszabb idő telt el. 

Ha ezért kettőnél több díjfizetés nélküli úthasználata keletkezett, az úthasználó (a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója) a díjrendeletben meghatározott feltételek teljesítése mellett személyesen vagy írásban kérheti a tartozása maximalizálását legfeljebb két pótdíjfizetési kötelezettségre.

Amennyiben nem a tulajdonos vagy az üzembentartó jár el, magánszemély esetén meghatalmazásra, jogi személy esetén cégszerű meghatalmazásra van szükség az igénylés benyújtásához. Aláírásra jogosult személy eljárása esetén ehhez az aláírási címpéldányt is be kell mutatni. A meghatalmazott személy adatainak egyeztetése céljából a személyes ügyintézés során mindkét esetben szükség van a személyazonosító okmányok bemutatására, írásban benyújtott kérelem esetén a személyazonosító okmányok másolatát is csatolni kell a kérelem mellé.

A kérelem pozitív elbírálásának feltételei:

 • A kérelem csak az első felszólító levél kézhezvételét követő 75 naptári napon belül nyújtható be írásban a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. levelezési címére vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodák bármelyikében.
 • A tulajdonos vagy üzemben tartó a korábbi szabályozással ellentétben naptári évenként több alkalommal is élhet a pótdíjmaximalizálás lehetőségével.
 • A kérelmet a NÚSZ Zrt. 30 napon belül bírálja el, és a döntésről értesítést küld. A maximalizált, azaz két pótdíj összegének hiánytalan megfizetésére a döntés kézbesítését követő 30 nap áll rendelkezésre.

 

Pótdíj kiegyenlítése banki átutalással

Amennyiben Ön a banki átutalás lehetőségét választja, az átutalási megbízáson feltétlenül tüntesse fel az alábbi adatokat:

A számlatulajdonos neve: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Számlaszám: K&H Bank 10402142-49555557-57541179
IBAN: HU58 10402142-49555557-57541179
SWIFT: OKHBHUHB
Költségviselő kódja: OUR

A közlemény rovatban, kérjük tüntesse fel a következőket:

 • a „Pótdíj” szót,
 • a helyszíni ellenőrzéskor készült jegyzőkönyv sorszámát vagy a felszólító levél azonosítószámát,
 • az ellenőrzés dátumát és a díjkategóriát (D1, B2).

 

Egyéb tudnivalók a pótdíjakkal kapcsolatban

 • Az alap pótdíjkövetelés az értesítés kézhezvételét követő 60. napon jár le, azaz ezt követően az autósnak a maximális pótdíj összegét kell megfizetnie, amely jogi úton is érvényesíthető (pl. fizetési meghagyás útján).
 • A pótdíj utólagos megfizetésére a gépjármű hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonosa (üzembentartója) köteles.
 • A pótdíjat a NÚSZ Zrt. szedi be, amelynek során a Társaság vagy az általa igénybe vett közreműködő szervezet jogosult a pótdíj behajtásával kapcsolatban felmerülő igazolt költségét is érvényesíteni.
 • A jogosulatlan úthasználatért megállapított pótdíj rendszámonként és naptári naponként legfeljebb egyszer szabható ki.
 • Ha az érvényes e-matrica nélkül közlekedő jármű rövid terjedelmű úthasználata időben átnyúlt a naptári napon (vagyis az éjfél előtt megkezdett út éjfél után ért véget), de a jogosulatlan úthasználat első és utolsó észlelése között legfeljebb 60 perc telik el, csak egy pótdíj szabható ki.
 • Egyéb, pótdíjjal kapcsolatos kérdésekben az ide vonatkozó rendelet az irányadó.

 

Külföldi felségjelű járművek pótdíjazási eljárása

A NÚSZ Zrt. a külföldi felségjelű, a magyarországi díjköteles úthálózaton e-matrica nélkül vagy nem megfelelő e-matricával közlekedő járművekre kirótt pótdíjak összegét külföldi partner irodák segítségével szedi be. Az érintett országokkal kötött megállapodás hiányában társaságunknak ugyanis nincs közvetlen hozzáférése azokhoz a nyilvántartásokhoz, amelyek segítségével a szóban forgó járművek tulajdonosait vagy üzembentartóit rendszám alapján azonosítani lehetne. Ennek okán a NÚSZ Zrt. olyan gazdasági társaságok szolgáltatásait veszi igénybe, amelyek rendelkeznek az adott ország nyilvántartásához való közvetlen vagy közvetett hozzáféréssel. Társaságunk jelenleg 3 irodával áll szerződéses kapcsolatban, ezek közreműködésével 22 ország esetében van lehetőség a pótdíjas eljárások lefolytatására.

Ki kell emelni ugyanakkor azt, hogy a 36/2007 (III.26) GKM rendelet (továbbiakban Díjrendelet) és a 37/2007 (III.26) GKM rendelet előírásai a belföldi felségjelű járművekhez hasonlóan a külföldi felségjelű járművekre is érvényesek. A NÚSZ Zrt. így mindent megtesz annak érdekében, hogy ez utóbbiak esetében is végrehajthatóvá tegye a Díjrendeletben foglalt pótdíjfizetési kötelezettségeket.

Az eljárás során a behajtásra szerződött gazdasági társaságok a rendelkezésükre bocsátott alapadatokat felhasználva kérik le az érintett járművek tulajdonosi adatait, majd ezek birtokában postázzák ki a felszólító leveleket, és szedik be a NÚSZ Zrt. nevében a pótdíjakat. Külföldi igényérvényesítés során a pótdíj összegén felül a behajtásra szerződött gazdasági társaságok a NÚSZ Zrt.-t megillető pótdíjon felül a behajtásukhoz kapcsolódó valamennyi egyéb, szerződésben, illetve az adott ország jogszabályaiban rögzített adminisztrációs költségeire vonatkozóan is (adatlekérési, postai, kommunikációs, irodai ügyviteli, inkasszós és esetenként peres költségek) felhívást küldenek ki. Az adminisztrációs költségek minden esetben illeszkednek az adott ország jogrendje szerint meghatározott szabályokhoz.

Partnereink – a Díjrendeletben foglaltaknak megfelelően – a pótdíjak beszedésén túlmenően a rendszám és felségjel elírásos e-matricák kezelésével, valamint a pótdíjak maximalizálásával kapcsolatos tájékoztatást is ellátják, amennyiben az ehhez szükséges dokumentumok az ügyfelek rendelkezésére állnak.

A külföldi felségjelű járművek pótdíjainak ügyintézésével kapcsolatban a tulajdonos vagy üzembentartó természetesen a NÚSZ Zrt. Call Center szolgálatát vagy ügyfélszolgálati irodáit is felkeresheti. Fontos tudni azonban, hogy ügyfeleink a közvetlenül Társaságunknak megfizetett pótdíjak esetében sem mentesülnek a közreműködés során felmerült költségek rendezése alól, amely költségek érvényesítésére a behajtásra szerződött gazdasági társaságok nyújthatnak be igényt.

A partnerirodák listája itt olvasható>>.

 

Panaszügyintézés

Fogyasztói jogvita rendezése érdekében Társaságunk nem vesz igénybe békéltető testületi eljárást és nem veti magát alá a döntéseinek sem. Panaszával az illetékes békéltető testülethez fordulhat.

 

A békéltető testületek elérhetőségei

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a békéltető testületi eljárásnak a pótdíj befizetési határidők tekintetében nincs halasztó hatálya.

(Előfordul, hogy egy békéltető testületnek több e-mail címe is szerepel a honlapjukon, de Társaságunk csak egyet jelölt meg a tájékoztató anyagban.)

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Honlap cím: www.jnszmkik.hu
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Baranya megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Honlap cím: web: www.pbkik.hu 
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 
Levelezési cím: 2801 Tatabánya, Pf: 161.
Telefonszáma: (34) 513-010
Honlap cím: www.kemkik.hu
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 
Levelezési cím: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Honlap cím: www.bmkik.hu
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

Nógrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Honlap cím: www.nkik.hu
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 376
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Honlap cím: www.bokik.hu
E-mail cím: bokik@bokik.hu

Pest megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. 
Levelezési cím: 1364 Budapest, pf. 81.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Honlap cím: www. www.pmkik.hu
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 
Levelezési cím: 1535 Budapest, Pf. 903.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Honlap cím: www.bkik.hu
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. 
Levelezési cím: 7400 Kaposvár  Pf.: 174.
Telefonszáma: (82) 501-000
Honlap cím: www.skik.hu
E-mail cím: skik@skik.hu

Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 524. 
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Honlap cím: www.csmkik.hu
E-mail cím: info@csmkik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Honlap cím: www.szabkam.hu
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 
Levelezési cím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 357.
Telefonszáma: (22) 510-310
Honlap cím: www.fmkik.hu
E-mail cím: info@fmkik.hu

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 7100 Szekszárd, Arany J. utca 
23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Honlap cím: www.tmkik.hu
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 
Levelezési cím: 9001 Pf.: 673.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Honlap cím: www.gymskik.hu
E-mail cím: kamara@gymskik.hu

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Honlap cím: www.vmkik.hu
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
Levelezési cím: 4002 Debrecen Pf.:199.
Telefonszáma: (52) 500-749
Honlap cím: www.hbkik.hu
E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: (88) 429-008, Fax: (88) 412-150  
Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési cím: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Honlap cím: www.hkik.hu
E-mail cím: tunde@hkik.hu

Zala megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Székhely:8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Honlap cím: www.zmkik.hu
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu